آشکارساز تعادلی سطح بزرگ

نوع آشکارساز PIN-Diode
سطح فعال آشکارساز ۱۳mm2
بازه طول موجی ۳۲۰۱۰۶۰nm
طول موج بیشنیه ۹۲۰nm
زمان پاسخ ۱۰۰ns
توان معادل نویز ۲٫۲×۱۰-۱۲w/√Hz
CMRR ۴۰db
خروجی پهنای باند-(RF (3db DC to 1MHz

توان اشباع پیوسته خروجی

امپدانس بالا

امپدانس ۵۰

 

۵۰۰ ×۱۰۳ V/A

۱۷۵ ×۱۰۳ V/A

بهره تبدیل خروجی RF

امپدانس بالا

امپدانس ۵۰

 

۳۰۰ ×۱۰۳ V/A

۱۰۰ ×۱۰۳ V/A

بهره تبدیل خروجی

امپدانس بالا

امپدانس ۵۰

۹۲۰nm@

۱۰  V/mW

۱٫۵  V/mW

خروجی اپتیکی فضای آزاد
آستانه تخریب ۲۰mW
خروجی ولتاژ متناسب با تفاضل ولتاژ ورودی آشکارساز
قابلیت اندازه گیری شدت نور به صورت تفاضلی
مناسب برای مقطع نگارس همدوس نوری (OCT)
اندازه گیری تاخیری
آشکارسازی تراهرتز

آشکارساز تعادلی سطح بزرگ سریع و حساس AB-LA-BD100 مناسب برای ناحیه طیفی فروسرخ نزدیک و مرئی، دارای کاربردهای متعددی در حوزه پزشکی، صنعتی و آزمایشگاهی می باشد.

دانلود کاتالوگ