لیزر فیبری فمتوثانیه VIRA-fs-1040

طول موج مرکزی ۱۰۴۰nm
طول پالس ۱۰۰fs>
توان متوسط ۷۰mW
نرخ تکرار ۲۵MHz
انرژی پالس ۳-۵nj
پهنای باند طیفی ۱۸-۲۵nm
قطبش قطبیده خطی
نوع خروجی فضای آزاد-فیبری
قابل حمل
اندازه کوچک
قطبش خطی
کاربری آسان
نرخ تکرار بالا
کیفیت پرتو خروجی بالا
پایداری توانی و طیفی بالا
دو خروجی هم زمان فیبری و فضای آزاد
تولید امواج تراهرتز
برانگیختگی چند فوتونی
میکروماشین کاری در پلیمر
آزمایش های اپتیک کوانتومی
مقطع نگاری همدوس نوری(OCT)
تصویربرداری غیرخطی (SHG-THG-..)
تحقیقات آزمایشگاهی و پژوهشی در اپتیک و فوتونیک

دانلود کاتالوگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *